Μουσική Αγωγή:

Μουσική  αγωγή με σκοπό κυρίως την ψυχαγωγία των νέων καθώς  και συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε εκπαιδευτικά προγράμματα.