ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
 

Ο Σύλλογος, διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών του κάθε τρία χρόνια, σε ειδική για το σκοπό αυτό Συνεδρίαση, με μυστική ψηφοφορία με το σύστημα του ενιαίου ψηφοδελτίου.

Τα πέντε από τα επτά μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία, η ιδιότητα των οποίων θα πιστοποιείται με την υποβολή

του Πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 3 (εγγραφή μελών) και τα υπόλοιπα δύο φίλοι του Συλλόγου.

Το καταρτιζόμενο ψηφοδέλτιο θα απαρτίζεται από δύοκατηγορίες υποψηφίων. Στην πρώτη κατηγορία θα περιλαμβάνονται οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία και στη δεύτερη οι φίλοι του Συλλόγου. Στο ψηφοδέλτιο μετά το ονοματεπώνυμο θα αναγράφεται και η ιδιότητα του υποψήφιου.         Επιτυχόντες θεωρούνται οι πέντε πρώτοι γονείς και οι δύο πρώτοι φίλοι του Συλλόγου, ενώ επιλαχόντες θεωρούνται οι υπόλοιποι από κάθε κατηγορία.

 Αν για οποιοδήποτε λόγο μέλος του Δ.Σ. χάσει την ιδιότητα του, η κενούμενη θέση συμπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα της κάθε κατηγορίας. Αν δεν υπάρχει επιλαχών, τότε το Δ.Σ. συνεδριάζει και αποφασίζει με τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον διαθέτει απαρτία.

  Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας του Συλλόγου πρέπει απαραίτητα να είναι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία

 Το εκλεγόμενο Δ.Σ. συνέρχεται μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή του σε συνεδρίαση, με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία του Συλλόγου.

 Η θητεία του Δ.Σ. είναι τρία χρόνια

Τα μέλη του Δ.Σ. σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος μπορούν να ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών, για την ανάκληση όμως του Προέδρου χρειάζεται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.